نام و نام خانوادگی : سجاد ساعی

سمت:کارشناس آموزشی و کارشناس امور ایثارگران

شماره داخلی 270

شماره مستقیم :32240660

فکس32244638

 

 

نام و نام خانوادگی : آمنه اتفاق

سمت:کارشناس آموزشی

شماره داخلی 238

شماره مستقیم: 32240660

فکس32244638

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : سهیلا تیموری

سمت:کارشناس آموزشی

شماره داخلی 135

شماره مستقیم: 32240660

فکس32244638