مدیر ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی : دکتر امیر شبانلوئی

تحصیلات : پزشک عمومی

سمت : مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و مشاور ریاست دانشگاه در امور ایثارگران

تلفن: 32240660

فکس: 32244638